Kunde / KS - Kommunenes organisasjon

Universell utforming: Nødvendig for noen – bra for alle
Universell utforming er en langsiktig nasjonal satsning rettet mot å utvikle et likeverdig og inkluderende samfunn. KS arbeider for at norske kommuner skal spille en sentral rolle i dette arbeidet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utformet en handlingsplan for universell utforming. Les denne her:
Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019

Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Handlingsplanen er et viktig virkemiddel for å følge opp nye områder som IKT og veldferdsteknologi, samtidig fortsetter innsatsen på sentrale områder som transport, bygninger og uteområder.

KS etablerte et kommunenettverk i 2014 som har bestått av 16 kommuner/fylkeskommuner. I 2016 deltok 42 kommuner og fylkeskommuner. I henhold til regjeringens handlingsplan for universell utforming viderefører KS nettverket i 2017 og 2018.  

Det er mulig å melde seg inn i kommunenettverket fram til 21. november 2016: For mer informasjon se saken på KS´nettsider.

Nettverket skal bli en kommunal ressurs i arbeidet med universell utforming og arbeide på tvers av kommunesektoren. I tillegg vil nettverksarbeidet bestå i å arbeide fram interessante prosjekter innen universell utforming og å vise gode eksempler fra de ulike nettverkskommunene.

 

insam har prosjektansvaret for KS´ kommunenettverk.