Skip to main content

Kommunene Færder og Tønsberg har engasjert insam til å bistå i arbeidet med å utvikle en felles strategi og prinsipplan for Kaldnes vest. Industrivirksomheten der er avviklet, og de to kommunene har en felles ambisjon om å etablere rammer som sikrer en attraktiv, bærekraftig og klimavennlig transformasjon av området. Målet er å etablere omforente og stedstilpassede felles overordnede føringer for området før de formelle planprosessene etter plan-og bygningsloven starter. Strategi- og prinsipplanen skal legge rammene for de viktigste (strategiske) beslutningene for utviklingen av Kaldnes vest. Arbeidet skjer i tett dialog og samarbeid med kommunene og grunneierne i området.

Ta kontakt med Reidunn Mygland for mer informasjon.

 

Illustrasjon/Foto: Tron Myrén