Aktuelt

Fersk NOU om innovasjon og omsorg

Av 23. august 2011 Ingen kommentarer

Et sentralt spørsmål er hvorvidt kommunenes økte forpliktelser til velferdsproduksjon vil skyve rollen som lokal samfunnutvikler til side. Som det skrives i Maktutredningen: «Omformingen av velferdsstaten har stor innvirkning på det lokale handlingsrommet og er nært knyttet til utviklingen av kommunene og lokaldemokratiet. Det kommunale selvstyret har mistet mye av sitt innhold gjennom kombinasjonen av rettighetslover, statlige pålegg og budsjettknapphet» (NOU 2003:19).

Det foregår imidlertid mye godt utviklingsarbeid i norske kommuner og nye, store oppgaver vil stille enda større krav til innovativt arbeid. Rapporten slår fast at det ikke er noen grunn til å tro at innovasjon utøves fundamentalt forskjellig i privat og offentlig sektor.

For øvrig har rapporten fem foreslåtte tiltak for innovasjon i omsorgsektoren:

«Næromsorg» – Den andre samhandlingsreformen:
«Den andre samhandlingsreformen» handler om å mobilisere ressurser og setter samspillet med familien, det sosiale nettverket og lokalsamfunnet i sentrum for oppmerksomheten.

«Teknoplan 2015» – teknologistøtte til omsorg:
Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengelig teknologi og for å utvikle ny. Målet er at teknologi skal bidra til å frigjøre mer tid til direkte pasient-/ brukerkontakt.

«Nye rom» – framtidens boligløsninger og nærmiljø:
En viktig del av planleggingen av morgendagens samfunn vil handle om å gjøre boliger og omgivelser gode å bli gamle i.

Et nasjonalt program for kommunal innovasjon i omsorg:
Innovasjon i omsorg vil først og fremst foregå lokalt i den enkelte kommune, med nærhet til brukerne og folkevalgt ansvar for tjenestene. De sentrale myndigheters rolle vil være å lage strukturer som fremmer forskning, utvikling og innovasjon på omsorg.

Omsorgsfeltet som næring:
Etterspørselen etter hensiktsmessige boligløsninger, aktivitetsinnhold og velferdsteknologiske virkemidler vil øke både fra husholdninger og fra den kommunale omsorgssektoren. Dette gir muligheter for vekst i en næring med et marked også utenfor landets grenser.