Skip to main content

Vi har gleden av å meddele at Kai Mjøsund ble en del av vårt team fra februar 2023. Kai kommer fra jobb som avdelingsdirektør og spesialrådgiver i Forskningsrådet med bred kompetanse innen forskningsdrevet innovasjon, oppstartsbedrifter, utvikling av FoU-virkemidler (investering, utlysninger) og utvikling av system og aktører (samskaping). De siste årene har han hatt ansvar for programmene for regional utvikling i samarbeid med fylker og regioner. Forut for de syv årene på nasjonalt nivå, var Kai 13 år i ledelsen i de regionale høyskolene på Sør-Øst landet, og var både linjeleder og prosjekt- og prosessleder for store samfunnsutviklingsprosjekter som etablering av Universitet i Sør-Øst Norge og de nye campusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike.

Kai brenner for å skape og å bidra til forbedring, og mener regionen er for lite synlige nasjonalt innenfor forskningsstøttet innovasjon. «Drammensregionen har lav uttelling på nasjonale FoU-prosjekter, noe som er en indikator på lavere innovasjonsgrad i regionen. En annen sak er at regionen vår ikke har en sentral innovasjonsaktør, mellomromsaktør som det benevnes på fagspråket om regionalinnovasjon. En slik aktør er viktig som pådriver for FoU- utviklingen, gjerne i tett samarbeid med kommune, fylke, næringslivet (feks NFDR) og andre sentrale organisasjoner. – Det er kjent at virksomheter med høy grad av forskning- og utviklingsengasjement gjør det bedre, er mer lønnsomme og endrer seg raskere. Videre er det et svakt utviklet forsknings- og innovasjonssystem lokalt. Vesentlig svakere enn byer og kommuner med færre folk og bedrifter. Det bør det gjøres noe med – ellers er faren at Drammensregionen taper i det lengre løp» – sier han.

«Insam har jeg fulgt med på i flere år, og de ligger tett på forsknings- og utviklingsfronten på flere områder – der bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling er kjernen.»

Videre kommenterer han; «Selv om insam er en nasjonal aktør – må vi også handle lokalt. Jeg opplever at vi har mye å bidra med både på store samfunnsprosjekter lokalt og med offentlige og private aktører. Drammensregionen må opp på pallen igjen!».

I Forskningsrådet jobbet Kai senest med Regional vekst med FoU som drivstoff, med mantraet «kortreist kunnskap og samarbeid – økt verdiskaping». Det er noen vesentlige fordeler med å utvikle og benytte sterke regionale kunnskapsmiljøer. Nærhet til prosjektene og kjennskap til aktørene og kulturen hvor endringer skal skje er en fordel, likeså kunnskap om regionen og engasjement for lokalsamfunnet er andre fordeler. Forutsetningen er at innovasjonsaktøren, som USN og insam, er dyktige og har tilgang til forsknings- og innovasjonsfronten. Det er store muligheter til å få tak i offentlig risikokapital hvis man er dristige nok.

Vi er sikre på at Kai vil bli et positivt tilskudd til vårt team, og gleder oss stort over å få ham med på laget.

Kai har utdanning fra Forsvaret, prosjektledelse fra BI, og MBA ved Heriot- Watt University/Edinburgh Business School.