Skip to main content

Insam har nå gjennomført et prosjekt for KBN om hvordan kommuner kan gjøre gode klimarisikovurderinger knyttet til beslutninger om kommunale investeringer. Utgangspunktet var rapporten Klima, risiko og bærekraftig utvikling i norske kommuner skrevet av Cicero og Insam i 2019. Denne lå til grunn for KBNs nettbaserte veileder som ble lansert i 2019.

Det store mangfoldet av norske kommuner gjør at konkrete løsninger må tilpasses lokale forutsetninger. Samtidig har det stor betydning å arbeide og samhandle systematisk både internt og eksternt. Insam har derfor utviklet en integrert tilnærming for klimaoptimalisering som både sikrer håndtering av risiko og legger til rette for at kommunen kan dra nytte av nye muligheter. Det er derfor utviklet en modell for hvordan klimarisiko kan håndteres på en måte som bygger på behovet for omstilling til sirkulærøkonomien og grønt skifte i næringslivet.

Kontaktpersoner:

Lars Wang og Nina Solberg