Skip to main content

Det pågår en betydelig endring i måten politikere, forvaltning, næringsaktører og forskere oppfatter og omtaler fysisk forflytning av mennesker og gods. Mobilitet har vokst fram som et tverrfaglig forskningsfelt, og det blir etablert nye konsepter og forretningsmodeller, nye løsninger for brukervennlighet og deling og sammenkobling av ulike transportmidler for gods og mennesker.

Kongsberg kommune er oppdragsgiver for en mulighetsstudie for utvikling av byens kollektivknutepunkt i tråd med mobilitetstrendene, klimamål og mål om økt byliv. Vi skal også se på hvordan samhandlingen mellom aktører som vil ha interesse av å videreutvikle knutepunktet, kan organiseres.

Ta kontakt med Nina Solberg for mer informasjon.