Skip to main content
Aktuelt

Kulturminneinnovasjon

Ordene kulturminner og innovasjon brukes sjelden i samme åndedrag. Likevel er kulturminnesektoren en del av vårt samfunn som skriker etter innovasjon. De tradisjonelle oppfatningene av kulturminner som hindrer for utvikling kan og bør utfordres. Innovative løsninger må ivareta behovet for vekst og utvikling samtidig som dette skjer på kulturminnenes premisser.

Kulturminnesektoren bærer preg av steile fronter. Vernekrefter og utbyggere står på hver sin side med liten forståelse for motpartens agenda. Det behøves nye innfallsvinkler og nye metoder for samhandling på dette området. Her er potensialet stort!

Kulturminner behøver ikke å stå i veien for nyskapning.
De kan være en integrert del av den – spor etter tidligere tiders liv og virksomhet i samspill med vår tids behov og uttrykk.
Det kan handle om å se på kulturminner som noe berikende i en sammenheng hvor vekst og fornyelse tradisjonelt har hovedfokus.
Det kan også handle om å gjøre nødvendige kompromisser og slippe til ny bruk og nye tanker i tradisjonelle miljøer.

Det finnes gode eksempler både i og utenfor Norge. Eksemplene er i bydeler og i enkeltprosjekter.

Rådgiver Dag Erlend Lohne Mohn vil fra mars 2013 være insams sentrale rådgiver innen kulturminneinnovasjon.