Klimaendringer og omstilling til lavutslippssamfunnet berører i stadig større grad norske virksomheter. Med utgangspunkt i Task Force on Climate Related Financial Disclosures analysemodell for fysisk risiko og omstillingsrisiko, har prosjektet testes ut hvordan kartlegging og vurdering av ulike former for klimarisiko kan gjennomføres i en lokal kontekst. Vi har avdekket faktorer som er relevante for et utvalg kjøpesentra, hva som gir høy risiko, hvilke tiltak som bør iverksettes, om det er påkrevet med videre undersøkelser og hvordan oppdragsgiver bør arbeide videre med klimarisikovurderinger i sin virksomhet.

Oppdraget er gjennomført sammen med Civitas AS på oppdrag fra Citycon AS.

Kontakt

Nina Solberg
90613953
nina@insam.no