Statens vegvesen, Oslo kommune og Ruter samarbeider om å forberede seg til at logistikk og varelevering i større grad blir automatisert og selvkjørende. Som en del av dette har Statens vegvesen engasjert oss til å finne ut hvilke barrierer og hindre som er knyttet til deres ansvarsområder, og hvilke muligheter de har til å legge til rette for andre aktører som ønsker å innføre selvkjørende løsninger for varelevering.

Et vesentlig poeng med arbeidet er å legge til rette for grønn og aktiv mobilitet knyttet til denne teknologiutviklingen, sørge for at automatiserte og selvkjørende tjenester bygger opp under målene om redusert trafikk, lavere utslipp og økt trafikksikkerhet. Det er med andre ord et søkelys på samfunnsnytte, snarere enn teknologi. Insam har prosjektledelsen for forstudien, og samarbeider tett med Applied Autonomy og ViaNova i dette arbeidet.

Kontakt

Dag Erlend Lohne Mohn
920 35 254
dag@insam.no