Med utgangspunkt i stortingsmeldingen Nye mål i kulturmiljøpolitikken (2019-2020), skal kulturminneforvaltningen i Norge jobbe på nye måter. Virkemidler skal i større grad sees i sammenheng, og det legges opp til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. I den forbindelse skal det utvikles en ny metode og et nytt rammeverk for arbeidet. Dette kalles bevaringsstrategier. Den overordnede bevaringsstrategien skal beskrive ny metodikk i arbeidet med bevaring av kulturmiljø for å imøtekomme dagens utfordringsbilde. Hensikten er at vi gjennom god bevaring av kulturmiljø oppnår de nasjonale målene om bærekraft, engasjement og mangfold. Det skal også gjøres prioriteringer og utvelgelse av aktuelle tema innenfor bevaring, og bevaringsarbeidet vil organiseres innenfor tematiske bevaringsstrategier.

 

Prosjektet foregår i perioden 2021-2024.

Prosjektleder: Dag Erlend Lohne Mohn, insam

Prosjekteier: Hanna Geiran, Riksantikvaren

Les mer om prosjektet her.

 

Foto: Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren

Kontakt

Dag Erlend Lohne Mohn
920 35 254
dag@insam.no