Utviklingen av byer som både er kompakte og klimarobuste vil være en sentral samfunnsutfordring og –oppgave framover. Byene må planlegges og utbygges på en måte som reduserer klimagassutslipp, samtidig med at byene må bli mer klimarobuste. Fortetting i byområder og ved knutepunkt er en veletablert strategi for å oppnå utslippskutt. KS (Kommunesektorens organisasjon) bad insam om å utrede mulige dilemmaer og målkonflikter mellom fortetting og klimatilpasning i byutvikling. Utredningen vil bli brukt av KS som drøftingsgrunnlag i dialog med staten og andre sentrale aktører i klimatilpasningsarbeidet.

insam har hatt ansvar for kunnskapsinnhenting, faglige analyser, utarbeiding av anbefalinger til kommunesektoren og skriving av rapport. Kunnskapsinnhentingen har skjedd gjennom intervjuer av ressurspersoner, gjennomgang av relevant forskning og analyse av eksempler på klimatilpasningsstrategier og –tiltak i en rekke europeiske byer.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Sidsel Ahlmann Jensen (mobil 916 87 961).

Foto: CC Elvin