Kristiansand kommune har som mål å være et lavutslippssamfunn i 2050, noe som innebærer en reduksjon av utslippene på 80-95 prosent. Til tross for gode intensjoner om samordnet bolig- areal- og transportplanlegging gjennom mange kommuneplaner, øker kommunens tettstedsareal, byen spres og klimagassutslipp fra veitrafikk har økt kraftig siden 1991. insam (prosjektleder) har sammen med Cicero og Civitas utarbeidet en rapport for kommunen, der formålet er å gi et helhetlig grunnlag for å drøfte og ta stilling til føringer og virkemidler som kan legge grunnlag for klimavennlig areal-, område- og boligutvikling i nye Kristiansand.

Etableringen av nye Kristiansand kommune representere en betydelig mulighet til å bruke kommuneplanen strategisk for å legge til rette for omstilling til lavutslippssamfunnet. Det omfatter både å etablere forutsigbare rammer for omstilling i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og samtidig aktivt stimulere til innovasjon og kvalitetsutvikling.

Omstillingsperspektivet vil i større grad kreve at boligutviklingsprosjekter bygger på strategiske konsepter, slik at vinn-vinn løsninger sikres ved gjennomføring. Inkludering av sivilsamfunn og næringsliv er også viktig, for både å utnytte lokal kunnskap og gjennom aktiv medvirkning skape legitimitet og større aksept for de virkemidler som benyttes.

Prosjektet er gjennomført av insam as på oppdrag fra Kristiansand kommune. insam har hatt ansvaret for prosjektledelse.

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med Reidunn Mygland (prosjektleder), mobil 934 62 524.