Kunde / Futurebuilt

FutureBuilt (FB) har arrangert workshop om grønn mobilitet for noen pågående forbildeprosjekter. FB har som mål å få frem 50 forbildeprosjekter (i aksen Oslo-Drammen), både på områder og enkeltbygg, som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. FB skal stimulere til nyskaping og endret praksis, og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere.  Forbildeprosjekter har så langt hatt mer fokus på energi og materialbruk enn transport (utover «riktig» lokalisering).

Digitalisering, urbanisering, individualisering og bærekraft vil med stor sikkerhet påvirke fremtidens mobilitetsløsninger, både når det gjelder fysiske løsninger og organisering. Fokus flyttes fra at transport dreier seg om å eie infrastruktur og/eller transportmidler (bil), til å få mest mulig velfungerende totaltilbud som er tilpasset det individuelle behovet og ulike livsfaser til enhver tid. Det er et potensial for å gjøre mer innen for grønn mobilitet i utbyggingsprosjekter, men det vil også kreve større grad av samhandling og innovasjon enn det som er vanlig i dag.

insam har på oppdrag av FutureBuilt laget programmet og fasilitert workshopen, og holdt foredrag om grønn mobilitet integrert i boligutviklingsprosjekter.

Bilde forside: CC Nubia Navarro

Bilde denne siden: CC Ben Cheung