insam har på oppdrag fra Næringsforeningen i Drammensregionen kartlagt behov og interesse hos næringsaktører i området Asker – Drammen – Kongsberg for en regional satsning på utvikling av bærekraftige forretningsmodeller (bærekraft 2.0). Rapporten tar utgangspunkt i at behovet for bærekraftig omstilling (grønt skifte) i næringslivet i tillegg til tilpasning til krav/forventninger fra marked og myndigheter også vil kreve utvikling av nye forretningsmodeller.

Det fokuseres på hvordan regionen kan bruke egne forutsetninger og fortinn for å utvikle et framtidsrettet og konkurransedyktig næringsliv. Samspillet mellom regionens investering (offentlige og private) og muligheter for næringsutvikling drøftes spesielt.

insam har i prosjektet bidratt til innovasjon gjennom å etablere et kunnskapsgrunnlag som beskriver regionale forutsetninger og bygger på drøftinger med utvalgte ressurspersoner fra næringslivet i regionen. Rapporten legger også et grunnlag for en satsning på utfordringsbasert innovasjon (mission-based) på regionalt og lokalt nivå og er således et grunnlag for neste generasjons bærekraftsarbeid.

Kontakt

Lars Wang
905 23 021
lars@insam.no