Grunnlagsdokument for utvikling av investeringsveileder

For kommunene vil det bli stadig viktigere å sikre systematisk arbeid med både omstilling til lavutslippssamfunnet og å kunne håndtere klimarisiko. Også næringslivet og finansbransjen er i økende grad opptatt av å forebygge klimarisiko. Det betyr at kommunen får en nøkkelrolle i å sikre klimaoptimalisering av investeringer i alle faser (lokalisering, konseptvurdering, plan/design, prosjektering/bygging, drift/vedlikehold og redesign/ombruk). Dette innebærer at både kommunale og andre investeringer bidrar til omstillingen til lavutslippssamfunnet, unngår økonomisk risiko for kommunen og legger grunnlag for at kommunen framover er attraktiv som bosted og næringsetableringer.

insam har bistått KBN (tidligere Kommunalbanken) med å utvikle et faglig grunnlag for veiledninger overfor kommunen i arbeidet med klimaoptimalisering av investeringer. Vårt utgangspunkt er at klimarisiko primært bør håndteres i et læringsperspektiv og inngå som en del av lokalsamfunnets omstilling til sirkulærøkonomien.

For insam er dette et av mange prosjekter som er rettet mot en bærekraftig omstilling og institusjonaliseringen av dette. Vårt fokus er da kompetanseutvikling, innovasjon, ledelse, risikostyring og organisasjonsutvikling.

 

Illustrasjon/Foto: CC Geetanjal Khanna

Kontakt

Lars Wang
905 23 021
lars@insam.no

Nina Solberg
906 13 953
nina@insam.no