Kortversjon av FoU-rapport om skadeforebygging eller reparasjon  i kommunal klimatilpasning

I Norge forventes det både varmere og våtere klima og hyppigere ekstremvær. I tillegg til ekstremværet, kan lange perioder med mye nedbør føre til naturskade. Utfordringen er både knyttet til å redusere utslipp av klimagasser, og til å tilpasse seg et klima i endring. Klimaendringenes påvirkning på fysisk infrastruktur er en sumeffekt på hvordan klimaet og samfunnet endrer seg. Tall fra KS indikerer at midler brukt til å forebygge skader forårsaket av naturhendelser (flom, ras, skred) er på mindre enn 10 prosent av utbetalingene til reparasjon etter slike hendelser.

KS har gjennomført en FoU-utredning utført av Vestlandsforskning mfl. om forebygging versus reparasjon av fysisk infrastruktur ved naturskade og klimaendringer. På oppdrag fra KS har insam laget en kortversjon som har til hensikt å tydeliggjøre hovedfunnene i rapporten, blant annet om lønnsomhet av tiltak og barrierer for forebygging. I tillegg synliggjøres innhold og forskjeller på de ulike forsikrings- og finansieringsordningene. Rapporten konkluderer med at skadeforebyggende tiltak er lønnsomt, men samtidig påpekes at effektiv skadeforebygging krever tiltak på flere områder.

 

Les hele rapporten her

Illustrasjon/Foto: CC Joy Stamp

Kontakt

Lars  Wang
905 23 021
lars@insam.no