Kunde / Fortidsminneforeningen

Fokuset på energiøkonomisering i nye og eldre hus er i dag stort. Om lag en tredjedel av bolighusene i Norge er bygget før 1956. Innenfor enøk gis det råd fra ulike hold. De fleste av disse konsentrerer seg om større inngrep og mer kompliserte tiltak, med tilhørende store kostnader og høy terskel for gjennomføring. Huseiere kan lett få inntrykk av at energiøkonomisering er dyrt og tidkrevende. Prosjektet «Bærekraftig klimatilpassing av eldre hus» skal vurdere hva som totalt sett er mest effektiv klimaforbedring av husene fra før 1956, og formidle disse løsningene. Prosjektet skal se på mulighetene for å oppnå store effekter med relativt enkle tiltak og lave budsjetter.

Husene fra før 1956 har en annen bygningsfysikk enn de man finner i nyere hus. Det ble benyttet andre bygningsteknikker og andre prinsipper for isolasjon og fuktvandring. Dette må man ta hensyn til ved energiøkonomisering i eldre hus. Faren for skader på grunn av feil bruk av moderne metoder er stor. For å redusere risikoen for fuktskader, råteskader og dårlig inneklima bør man forholde seg til disse husens bygningsfysikk. Kunnskapen, produktene og metodene finnes, men det er behov for å sammenstille disse gjøre dette mer tilgjengelig. Det er utgangspunktet for dette prosjektet. For å finne de riktige tiltakene må man gjøre en grundig gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget, finne mangler, gjøre totalberegninger og sørge for at kunnskapen blir oversiktlig og lettere tilgjengelig. Deretter kreves det en omfattende innsats med formidling.

Prosjektet er et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen, Riksantikvaren og Bygg og bevar. Prosjektet har økonomisk støtte gjennom kompetansemidler fra Husbanken.