Strategi for økt innovasjonsevne i vannbransjen

Insam gjennomførte i 2020 et forprosjekt for Norsk Vann og Glitrevannverket rettet mot å kartlegge utfordringer, muligheter, behov og foreslå et konsept for ledelsesutvikling. Prosjektet ble gjennomført i nær dialog med oppdragiver og omfattet også involvering av ressurpersoner i bransjen.

Prosjektet viste at økt vekt på organisasjons- og ledelsesutvikling kan ha et stort potensial for å styrke bransjen. Behovet for strategisk ledelse og utvikling av systematisk organisasjonslæring ble vurdert som spesielt viktig. Dette kan være en meget effektiv strategi for å møte de betydelige utfordringer bransjen står overfor både mht. investeringer, vedlikehold, organisering og finansiering, og for å gjøre bransjen til en del av sirkulærøkonomien. Det kan samtidig sette bransjen i bedre stand til å møte bærekraftsutfordringene.

Det foreslås en strategi basert på at ledelseslæringen knyttes til reelle case eller utfordringer hos deltakerne. Dette bør også omfatte utvikling av samspillet med de mange andre aktører som inngår i «vannets kretsløp» og som samlet har et potensial for langt større total verdiskaping enn i dag.

 

Illustrasjon/Foto: CC Ines Alvarez

Kontakt

Lars Wang
905 23 021
lars@insam.no

Arild Eek
906 45 656
arild@insam.no