Konseptvalgutredning for Lier bibliotek

Insam har bistått prosessen med å velge konsept for innhold, profil, utforming, og beliggenhet for nye Lier bibliotek i Lierbyen. Arbeidet har blant annet bestått av å kartlegge mulige konsepter for Lier bibliotek, med vekt på å spille en sentral rolle i utviklingen av Lierbyen. Biblioteket tenkes en svært sentral rolle for å skape liv, gi identitet og knytte sammen forskjellige funksjoner i Lierbyen. Lokalisering er en del av dette arbeidet.

Videre har arbeidet bestått av innspillsprosesser, workshops, kontakt med samarbeidspartnere, kontakt med teamene i parallelloppdraget for Lierbyen, formidling og kommunikasjonsarbeid.

Utredningen konkluderte med å anbefale konseptet «Det grønne biblioteket», for å knytte matproduksjon, naturkvaliteter og bærekraftperspektiver sammen i et innholdskonsept for det nye biblioteket. Den skal inngå som en del av underlaget for reguleringsplan for Lierbyen sentrum.

Kontakt

Dag Erlend Lohne Mohn
920 35 254
dag@insam.no