Lillestrøm kommune er ambisiøs når det gjelder satsing på kunst og kultur, og har i den forbindelse utarbeidet en ny kulturstrategi. Kommunen har utviklet flere flotte anlegg innen kulturområdet, og det økende kulturlivet skaper engasjement og identitet. Samtidig har Lillestrøm både en voksende byutvikling, og er en landkommune med stort mangfold og bred deltakelse. Formålet med å utarbeide en strategi for kultur i Lillestrøm kommune har vært å tydeliggjøre satsingsområder og prioriteringer på kulturområdet framover, samt å utvikle en visjon å strekke seg etter.

Kultur er et godt utgangspunkt for å bidra til å møte mange av dagens samfunnsutfordringer. Kunst og kultur kan motvirke utenforskap og stimulere til deltakelse og medborgerskap. Videre kan det stimulere til dialog gjennom å skape arenaer for menneskemøter på tvers av kulturer.

Lillestrøm kommunes kulturstrategi legger til grunn at kulturfeltet har en nøkkelrolle i storsamfunnets møte med den enkelte innbygger og at kulturlivet bidrar til vekst med kvalitet. Kulturaktørene er viktige premissleverandører i et moderne demokratisk samfunn, og skal ha en aktiv samfunnsrolle i utviklingen av Lillestrøm kommune som en levende og attraktiv kulturkommune. Strategien tilfredsstiller de nye kravene som fremkommer i utkastet til ny Kulturlov.

Insam har bistått med prosessledelse.

 

Illustrasjon/Foto: Lillestrøm kommune

Kontakt

Jon Mihle
924 62 539
jon@insam.no