Lier kommune har satt seg ambisiøse klimamål, med tydelige krav til utslippsreduksjon. insam har utarbeidet grunnlag for å omsette disse klimamålene til strategi og handling innen transport- og mobilitetsfeltet. Omstilling til grønn mobilitet vil kreve tiltak på flere nivåer: Reduksjon i transportbehovet, overgang fra privatbil til gange, sykkel og kollektiv- og deletransport, samt effektivisering av dagens løsninger og transportformer. I Lier finnes det både bygder og forsteder, og det planlegges utbygging av byområder. Det anbefales strategiske tiltak som er tilpasset potensial og handlingsrom i de forskjellige områdetypene.

insam har utarbeidet rapport som Lier kommune kan bruke som grunnlag for sitt videre arbeid med omstillingen til et lavutslippssamfunn. Rapporten er basert på tett dialog med oppdragsgiver, samtaler med sentrale aktører utenfor kommunen, samt oppdatert kunnskap fra forsknings- og praksisfeltet.

insams modell «mobilitetspyramiden» har vært en sentralt i arbeidet. Den illustrerer forskjellige nivåer innen mobilitet og bærekraft og hva som kreves for å bevege seg oppover i pyramiden.

For mer informasjon om prosjektet og for å få tilgang til rapporten, ta kontakt med prosjektleder Sidsel Ahlmann Jensen (mobil 916 87 961).

Foto forside/nyhetsbrev: zen whisk CC BY-ND 2.0