Forskningsprosjekt om effekter av klimapolitiske virkemidler

PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt, og skal fram til 2022 bygge en kunnskapsplattform om klimapolitikk. I tillegg til å forske frem ny kunnskap skal PLATON samle og systematisere kunnskap som allerede finnes.

insam er partner i PLATON og bidrar både i den delen av prosjektet som har fokus på landbruk og arealutnytting, og delen som har fokus på hvordan virkemidlene i klimapolitikken samspiller og påvirker samfunnet.

I arbeidet med utslipp fra landbruk og arealutnytting, har insam bidratt i en undersøkelse av hvordan forbudet mot nydyrking av myr har fungert som klimapolitisk virkemiddel. Funnene belyser ulike aktørers syn på forbudet, sannsynlige konsekvenser av forbudet på matproduksjon og økonomiske effekter for næringen, samt klimaeffekter av forbudet

insam bidrar også i undersøkelsen av Klimasats som er et statlig virkemiddel for utslippskutt og omstilling. Vi ser på hva som skal til for at statlige støtteordninger som Klimasats styrker klimaarbeidet i kommunene. Her bidrar insam i hele prosjektforløpet, fra utforming av forskningsdesign til datainnsamling, analyse og artikkelskriving.

Kontakt

Kristiane Brudevoll
979 81 707
kristiane@insam.no