Forskningsprosjekt om delingsøkonomi og klimaeffekter

ShareOn har undersøkt om ulike former for deling kan bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Vi har sett på hvilke effekter deling kan ha på forbruk og sosial interaksjon, hva som motiverer til, eller hindrer deling og hvordan ulike delingsløsninger kan utformes for å bidra til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

ShareOn ble gjennomført i 2018 – 2020 med finansiering fra Norges Forskningsråd og den kommunale samarbeidsalliansen Vestregionen. CICERO – Senter for klimaforskning har ledet prosjektet i samarbeid med insam, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Nord Universitet, Boston College og Utrecht University. insam har bidratt med ideutvikling, søknadsutforming og prosjekt- og prosessledelse.

I løpet av prosjektperioden ble det gjennomført case-studier av bildeling i Buskerud fylkeskommune, deling av hytter i Den Norske Turistforening Ringerike, deling av utstyr i Nedre Djupdalen Vel i Drammen og andelslandbruk i Vestfold og Akershus. I tillegg ble det gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse om folks holdninger og praksis knyttet til deling. Det ble også gjort beregninger av utslippseffekter av ulike former for deling.

Forskningsfunn og anbefalinger finner du her i sluttrapporten.

Kontakt

Nina Solberg
90613953
nina@insam.no