Skip to main content

moyan-brenn

Du inviteres til å lære av Rotterdams tilnærming og arbeid med å integrere byutvikling, klima og innovasjon. I samarbeid med KS arrangerer insam ekspedisjonen, og inviterer til spennende presentasjoner, prosesser og drøftinger.

Som Europas største havneby har Rotterdam ambisjon om å være et ledende og inspirerende eksempel for andre byer innen bærekraftig byutvikling, innovasjon og tilpasning til klimaendringer. Byen har beveget seg fra et image som en industriby til en ”lekeplass for innovative tenkere” som motiverer til innovasjoner som fremmer reduksjon av klimagassutslipp, og samtidig forbereder byen på fremtidige klimaendringer. Testing av nye løsninger i design, gjennomføring og bruk av bygg og uteområder, samt inkludering av lokalsamfunn og innbyggere er sentralt.

Gjennom sin ”Resilience Strategy” (2016) erkjenner Rotterdam at ”resiliens” er mer enn klimatilpasning. Strategien gir en ny måte å tenke på med fokus på vinn-vinn-løsninger for å skape og utvikle en bærekraftig, innovativ og inkluderende by. Kommunen har i økende grad en tilnærming som rammesetter, tilrettelegger og fasilitator for næringsliv, utviklere, initiativ fra innbyggere og nabolagsnivå. Det er stor fokus på å koble investeringer i enkeltprosjekter til helhetlige klimavennlige løsninger, og å tilrettelegge rammer for at næringslivet kan bidra med utvikling av nye og innovative produkter og tjenester.

Hva er en urban ekspedisjon?
Den urbane ekspedisjonen vil fokusere på organisering, finansiering, ledelse og innovasjon i arbeidet med byutvikling og klima. Hensikten med ekspedisjonen er både å lære og bygge nettverk. Ekspedisjonen gjennomføres som et seminar med innlegg, drøftinger og befaringer. Seminaret er prosessbasert og deltagerne får anledning til å reflektere og bearbeide informasjon fra innlegg og befaringer gjennom felles drøftinger. Fokus for drøftingene vil være hvordan erfaringene fra Rotterdam kan overføres til arbeidet med byutvikling og klima i deltagernes egne byer/steder og organisasjoner. Innleggene vil være fra lokale eksperter med god innsikt og praktiske erfaringer fra Rotterdams arbeid med byutvikling og klima. I tillegg vil det være kortere innlegg for å skape ytterligere relevans av det vi ser og hører, med fokus på å omsette Rotterdams erfaringer til norske forhold.

 

Tidspunkt: Er under avklaring. Det kommer informasjon om dette så snart som mulig.

 

Foreløpig program:

Programmet er under utvikling, og oppdateres fortløpende. 

  • Rotterdam Resilience Strategy – from strategy to implementation

I 2016 lanserte Rotterdam sin aller første ”Resilience Strategy” som grunnlag for å utvikle en bærekraftig og motstandsdyktig by klar til å møte fremtidige klimautfordringer. Strategien snur utfordringer til muligheter. Gjennom helhetlig tilnærming er strategiens fokus å finne vinn-vinn-løsninger som bidrar til en bærekraftig, resilient, fleksibel og inkluderende by. Gjennomføring krever nye samarbeidsmodeller mellom kommunen, næringsliv, innbyggere og andre organisasjoner. Presentasjon.

  • Rotterdam Climate Change Adaption Strategy (RAS)

Rotterdams strategi for klimatilpasning har tre hovedstrategier for å gjøre byen robust mot klimaendringer: forsterke flombarrieresystemet, etablere flytende bydeler og gjenopprette byens ”funksjon som svamp”. Det siste innebærer at bebyggelse og infrastruktur skal tåle og holde på vann for å gjenopprette byens vannlagringskapasitet. Målet er at Rotterdam skal være 100 prosent klimasikret i 2025.The Rotterdam Climate Initiative (partnerskap mellom flere offentlig og private aktører), har fokus på gjennomføring av strategien, og å styrke Rotterdams bærekraft gjennom reduksjoner i klimagassutslipp, å klimatilpasse byen, og samtidig utvikle næringsliv i regionen ved å tilrettelegge for nye innovative løsninger. Presentasjon.

  • Flytende konstruksjoner og bydeler – innovasjonsstrategi

Rotterdam har satt i gang pilotprosjekter for å utvikle flytende bydeler på elven Maas ved Rijnhaven. Dette er ledd i klimatilpasningsstrategien ved å etablere funksjoner som kan fungere uavhengig og upåvirket av oversvømmelser og stigende havnivå. Pilotprosjektene skal utvikle kunnskap og kompetanse om teknologiske løsninger, organisering av innovasjonsprosjekter innen klimatilpasning med mer. Det første pilotprosjektet som er gjennomført er en flytende paviljong i Rijnhaven som ble bygget i 2010, og er et eksempel på kommunen som innovasjonsaktør. Rotterdam er vertsby for flere eksperimentelle prosjekter. Verdens første Floating Farm planlegges bygget i løpet av 2017. Et viktig fokus i konseptet er forskning og utvikling av optimale prosesser innenfor matproduksjon, energi, vannhåndtering og avfallsbehandling. Presentasjon og befaring.

  • Zoho – Water Square Benthemplein – laboratory of a climate change resilient district

Verdens første vanntorg, Benthemplein, stod ferdig i 2013 i området Zoho i Rotterdam. Vanntorget er utformet som tre amfier, og er et samlingssted for sport (basket, scating, etc.), teater/konserter og rekreasjon ca. 350 dager i året.  Når det regner kraftig, endrer plassen form og funksjon. Mens vann blir oppbevart på plassen, avlastes kloakksystemet, og vann i kjellere unngås. Det unike multifunksjonelle Vanntorgprosjektet ble brukt som katalysator for en helhetlig bærekraftig utvikling av Zoho området, et område som tidligere var preget av mange tomme lokaler. Climate Proof Zoho viser gjennomføringen av Rotterdams klimatilpasningsstrategi på områdenivå. Med klimatilpasning som drivkraft er en rekke tiltak gjennomført i dialog og samhandling med mange interessenter som næringslivsaktører og lokalsamfunnet. Rotterdam kommune har spilt en sentral rolle, og har ambisjon om å bruke lærdommen fra Zoho i andre områder av byen og samtidig videreutvikle kunnskap. Presentasjon og befaring.

  • The Roof Farm (Dak Akker)

På toppen av et kontorbygg i Rotterdam sentrum ligger Europas største dyrkbare takareal. Dak Akker er en arena for uttesting av ulike måter å utforme grønne og dyrkbare tak i byen på, og som samtidig bidrar til å lagre overskuddsvann ved store nedbørsmengder. For eksempel ble den sensorstyrte «Smart Roof” åpnet i 2016 med kapasitet til å holde på sju ganger mengden av vann sammenlignet med andre grønne tak. Grønnsaker og frukt som dyrkes på taket leveres til hoteller og restauranter i nærheten. Ferske råvarer og urter selges som varmt hvetebrød på åpne dager. I tillegg bidrar egnete planter i takhagen til seks aktive bikuber, og en botanisk hage bidrar til biologisk mangfold i byen. The Roof Farm tilbyr et undervisningsprogram for grunnskolebarn som introduserer barna til en verden av urbant landbruk og natur, klima, etc. The Roof Farm driftes og vedlikeholdes av the Environmental Centre Rotterdam, og frivillige bidrar i vesentlig grad. Presentasjon og befaring. Lunsj på Op Het Dak (On The Roof)

  • Sustainable Roofscape city centre – from pilot project to implementation at expansive scale

Rotterdam kommune har siden 2008 bidratt til etablering av nærmere 220.000 m2 med grønne tak, og planlegger å nå 800.000 m2 med grønne tak innen 2030. Rotterdam kommune gir tilskudd til investering i grønne tak. I tillegg står kommunen for kompetanseutvikling hos taktekkere for at disse skal bli bedre til å installere grønne tak. Rotterdam utvikler også en ny bypolitikk for bærekraftige tak med fokus på multifunksjonell bruk tilpasset områder og bygningstypologier; oppbevaring av vann, urbant jordbruk, fornybar energi (sol, vind) og aktivitet. Presentasjon.

  • Social resilience needs as part of climate resilience

Rotterdam kommune har fokus på å koble investeringer i enkeltprosjekter til helhetlige klimavennlige løsninger som gir nye verdier for lokalsamfunnet, engasjerer innbyggere og å bygge politisk vilje. Presentasjon av kommunens nye måte å samhandle med boligselskap-/eiere på klima og sosial resiliens.

 

Hotell og fly

Deltakerne er selv ansvarlig for å bestille og betale fly og hotell.

Det tar i underkant av 30 minutter med tog mellom Amsterdam flyplass og sentrum av Rotterdam.

Det kommer informasjon om anbefalte hotell og flyavganger.

 

Påmelding og deltakeravgift
Det er mulig å melde seg på så lenge det er ledige plasser. Bindende påmelding skjer ved betaling av deltageravgiften.
Deltageravgiften dekker 2-dagers program og en felles middag og to lunsjer.

Det kommer mer informasjon om deltageravgift og påmelding.

Spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med reidunn@insam.no eller sidsel@insam.no.

Les mer om hvordan Rotterdam er blitt verdensleder i bærekraftig byutvikling i denne artikkelen

Foto/CC: Moyan Brenn