fbpx

By- og stedsutvikling er mer enn å planlegge og tegne nye bygg og bydeler.

God og bærekraftig by- og stedsutvikling handler om å utvikle steder med utgangspunkt i lokalsamfunnets kvaliteter, enten de er knyttet til naturgitte, kulturelle eller sosiale forhold. Alle typer prosjekter (offentlige og private) og investeringer i et lokalsamfunn kan være utgangspunkt for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Områdeutvikling som bygger på strategiske helhetlige konsepter, kan sikre måloppnåelse på flere samfunnsområder. insam har bred erfaring med (tidligfaser), analyse, prosjektledelse, strategiutvikling og gjennomføring i store og små byer og steder. Innfallsvinkelen kan være forskjellig som, for eksempel klimaomstilling, bolig- og eiendomsutvikling, grønn mobilitet, områdeløft, kultur, universell utforming, næringsutvikling og trafikksikkerhet.

Prosjekter innen by- og stedsutvikling

Mobilitet til og fra skolene i Krødsherad kommune

17. februar 2020

Grønn mobilitet i Fjordbyen Lierstranda

17. februar 2020

Drammenskonferansen 2019: Barn i byen

1. mars 2019

Pilotarena for mobilitet i Slemmestad

3. desember 2018

Omstilling til grønn mobilitet i Lier

6. august 2018

Reinventing Cities

19. juni 2018

Områdeutvikling i Asker

23. januar 2018

Sundvollen knutepunkt og tettsted

22. januar 2018

Strategi for Fornebu

14. august 2017

Frivillighet i Nittedal

6. desember 2016

Byliv i Bragernes Kvartal

7. juni 2015

Boligmelding Drammen

28. januar 2015

Bytransformasjon Fjordbyen

28. januar 2015

Krona – Kongsberg kunnskaps- og kulturpark

11. juni 2014

Sentrumsutvikling i Gjøvik

16. februar 2014

Masterplan for bycampus i Trondheim

11. juni 2013

Øvre Sund studentboliger – Drammen

11. juni 2012