Vi er involvert i prosjekter som fokuserer på klimarisiko, natur- og arealforvaltning og omstilling til lavutslippssamfunnet. Vi bidrar i utviklingen av nye klimapolitiske strategier og virkemidler, i kompetanseøkende tiltak rettet mot kommunal sektor og i vurderinger av eksisterende virkemidler.

Institusjonalisering av klimaomstilling i Kristiansand kommune

19. november 2021

INCLUDE

8. november 2021

PLATON

26. februar 2021

Klimatilpasning i kommunesektoren

17. februar 2021

Effektevaluering Klimasats

17. februar 2021

ShareOn

17. februar 2021

Kommunal omstillingskompetanse

17. februar 2021

Klimaoptimalisering av kommunale investeringer

15. februar 2021

Bærekraftig områdeutvikling i Kristiansand kommune

10. juli 2020

Kortreist kvalitet

26. juni 2018