Våre tjenester

insam tilbyr rådgivning og prosessledelse for kollektiv innovasjon og utvikling av løsninger og tjenestetilbud på tvers av samfunnssektorene. Vi er en partner i by- og stedsutvikling.

Rådgiverne i insam har et tydelig fokus på prosjektgjennomføring, samtidig som vi sikrer helhet, integrasjon og stor bredde i prosjektene. Vår bistand er alltid tilpasset oppdragsgivers behov og det enkelte oppdrag. Samtidig er vi engasjerte og jobber tett på. Vi arbeider helst med oppgaver som krever både samfunns- og organisasjonskompetanse, og har erfaring fra lokale, regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter.

Strategi

Strategi innebærer å ta beslutninger og gjøre veivalg, og er mer enn å sette mål eller planlegge gjennomføring av de beslutninger som er tatt. insam knytter sammen strategier for innhold, fysiske grep, organiseringer og finansiering for å få til helhetlige prosesser. Vi bistår i strategiutvikling og har spesielle forutsetninger for å bidra til at strategier etableres gjennom samhandling og samarbeid mellom offentlige, kommersielle, verdibasert og akademiske aktører. Vi sikrer at tverrfaglige innsikter, gode prosesser og kunnskap om både muligheter og utfordringer omformes til innovasjon i praksis.

Ledelse

insam kan tilby ledelse tilpasset forskjellige oppgaver og funksjoner. Omfang og form tilpasses behovet og kan omfatte:

  • Prosjektledelse og prosjektsekretariat
  • Prosessledelse
  • Sparringspartner
  • Nettverksledelse
  • Management for hire

Analyse

insam kan tilby et bredt spekter av kartlegginger, utredninger og analyser innenfor de temaene insam arbeider med.  Vi benytter både vitenskapelige og brukerorienterte tilnærminger, og behersker både kvalitative og kvantitative metoder. Vi tilstreber viktigheten av at kartleggingene og utredningene er gjenstand for en god og relevant analyse, som er relevant og som kan brukes videre i planer, prosjekter eller konkrete tiltak.

Samskaping

Det finnes ingen enkle svar på hvordan kollektive samfunnsprosesser skal organiseres. Samskaping handler om å mobilisere ressursene som finnes i samfunnet, og å basere prosessen(e) på bred involvering og reell medvirkning. Samskapingsbegrepet benyttes ofte i utviklingen av offentlige tjenester der innbyggerne både forventes å bidra med å identifisere både behov og løsninger.

insam tilbyr rådgivning og prosessledelse for kollektiv innovasjon og utvikling av løsninger og tjenestetilbud på tvers av samfunnssektorene.

Prosjektutvikling

insam bidrar til å initiere, etablere og gjennomføre prosjekter. I mange sammenhenger finnes det behov og utfordringer som ingen har ansvar for, mandat eller budsjett til å gjøre noe med. Likevel kan det være mange interessenter som har sterke ønsker om at «noe» må gjøres av «noen». I slike tilfeller bidrar insam med å utvikle prosjekter. Dette innebærer å finne forskjellige aktører som ønsker å bidra, finne en legitim prosjekteier, gode finansieringskilder, og en egnet organisering.

Kompetanseutvikling

Alle utviklings- og innovasjonsprosjekter er en mulighet for læring. Vårt utgangspunkt er derfor at prosjekter der vi er involvert skal gi kompetanseutvikling hos våre oppdragsgivere. Vi legger til rette for at prosessene blir preget av dialog, refleksjon og at oppdatert og relevant forskningsbasert kunnskap blir tatt i bruk. Samtidig bidrar vi til læring gjennom samarbeidsdrevet innovasjon og samskaping hvor ulike kompetanser tas i bruk for å utvikle nye løsninger. insam samarbeider med en rekke universitets- og forskningsmiljøer og kan levere skreddersydde kompetanseutviklingsprogram knyttet til ledelse, samfunnsinnovasjon og bærekraftig omstilling.

 

Nettverk

Innen flere samfunnsområder finnes det utfordringer hvor motstridende problemforståelser og stor usikkerhet hindrer gode prosesser. Følgen av dette blir ofte sub-optimalisering og tapte synergieffekter, i tillegg til utmattelse blant involverte aktører og store kostnader for samfunnet.

Nettverk er en konstruktiv arbeids- og organisasjonsform for å tilnærme seg og løse slike utfordringer, enten det dreier seg om klimatilpasning, folkehelse, kriminalitet eller andre samfunnsfloker. Godt nettverksarbeid fremmer kunnskapsdeling, innovasjon og samordning innenfor og på tvers av organisatoriske skillelinjer.

insam tilbyr rådgivning og prosessledelse for etablering, koordinering og utvikling av nettverk for kompetanseutvikling og samfunnsinnovasjon.

Møteplasser – arenaer

insam bidrar med å utvikle, planlegge og fasilitere workshops, seminarer og konferanser.

Vi utformer sammen med oppdragsgiver arrangementer som bidrar til vekst og utvikling. Arrangementene spesialtilpasses ulike formål, hvor kombinasjonen av det faglige og sosiale er sentralt. insam tilbyr både faglig rådgivning, prosessledelse, koordinator og som samtalepartner. Siden 2009 har vi arrangert Drammenskonferansen – Norges viktigste arena for byutvikling og boliginnovasjon.