Skip to main content

Samarbeidsdrevet innovasjon øker behovet for kvalitet i prosesser og relasjoner. En spennende tilnærming til dette er «relasjonell koordinering». Dette er en metodikk som legger vekt på betydningen av kommunikasjon og hvordan kompleksitet krever økt kvalitet i samarbeidsrelasjonene. Samfunnsinnovasjon og byutvikling inneholder ofte arbeid med komplekse problemer, mange parallelle prosesser og ikke minst mange aktører. Vi ser på relasjonell koordinering som en aktuell og relevant metodikk i innovasjonsprosesser.

Å investere i relasjoner kan gi god avkastning

Mange offentlige organisasjoner står overfor en rekke nye utfordringer. Stadig strammere budsjetter, økt kompleksitet i oppgavene og høyere krav til involvering fra brukere og innbyggere. Dette skaper en virkelighet, der det eneste sikre er forandring og et økende krav til oppgaveløsning på tvers. Faglig sterke og engasjerte medarbeidere er ikke lenger tilstrekkelig for å henge med i svingene. Deres evne til å samarbeide med ulike aktører på tvers av faglige og organisatoriske grenser vil være avgjørende for å lykkes. Dette får naturligvis også konsekvenser for ledelse, som i større grad må fokusere på å utvikle og forsterke samarbeidskompetanse og tverrfaglige arbeidsprosesser.

Å innføre arbeidsformer som bidrar til å møte morgendagens utfordringer kan være vanskelig. Ikke fordi de er teknisk kompliserte, men fordi de utfordrer etablerte forestillinger om atferd og relasjoner som er dypt forankret i våre organisasjoner. Relasjonell koordinering (RK) er eksempel på en slik arbeidsform. RK handler i korte trekk om å kartlegge og forsterke relasjoner og kommunikasjon mellom ulike aktører som alle har «en aksje» inn mot samme leveranse/tjeneste.

Tilnærmingen har vært utprøvd i en rekke organisasjoner i både offentlig og privat sektor og effektene er overveldende positive. I tillegg til å gi uttelling på bunnlinjen har det også bidratt til økt kvalitet og sikkerhet, samt høyre engasjement og trivsel blant ansatte.

Relasjonell koordinering er utviklet av Jody Gitell. Hun påpeker at dette er en tilnærming spesielt egnet for organisasjoner som leverer komplekse tjenester som krever høy grad av spesialisering. Det tradisjonelle byråkratiet og organisasjonsdesignet har i følge Gitell hatt fokus  på å tydeliggjøre mandat og ansvar, roller og grenser men undervurdert det relasjonelle aspektet. Hennes forskning viser at det nettopp er det relasjonelle i samhandlingen på kryss og tvers av byråkratiske grenser som virker inn på sluttresultatet.

Ingen revolusjon
Relasjonell koordinering krever ikke at vi forkaster eksisterende styringssystem, en revolusjon eller omorganisering. Derimot handler det om en måte å jobbe på som ivaretar energien og kompetansen i organisasjonen – og stikkordene er relasjon og kommunikasjon. Det innebærer å koordinere arbeidet gjennom relasjoner som baserer seg på felles mål, delt kunnskap og gjensidig respekt. Relasjonene støttes av kommunikasjon som er hyppig, presis, til rett tid og løsningsfokusert. Teorien gjør et poeng av at relasjoner og kommunikasjon gjensidig påvirker og forsterker hverandre. Dels er kommunikasjonen med på å utvikle relasjonene, dels preger relasjonene kommunikasjonen.

Jody Gitell kommer til Oslo 15. mars og har seminar om Relasjonell koordinering. På seminaret vil Gitell gi en innføring i forskningsgrunnlaget for relasjonell koordinering og med utgangspunkt i reelle problemstillinger fra ulike bransjer og virksomheter vil deltakerne få innsikt å hvordan ulike, konkrete intervensjoner kan fremme effektivitet og kvalitet i tverrgående samarbeid. For mer info. se link: http://www.iml.no/kurs-seminarer/

Les mer om temaet relasjonell koordinering:

Artikkel i danske Lederweb

Artikkel hos IML

Artikkelen er skrevet av Marianne Darre, Darre Consulting, organisasjons- og lederutvikling i offentlig sektor. Marianne er en del av kunnskapsmiljøet på Papirbredden i Drammen og har kontorfellesskap med insam. http://www.darreconsulting.no.