Hol kommune har et begrenset offentlig mobilitetstilbud. Lange avstander og spredt bosetning medfører få brukere som igjen gir lav inntjening for kollektivtransporten. Fastboende, fritidsinnbyggere og besøkende uten tilgang til egen bil har mindre grad av bevegelsesfrihet. I tillegg er en høy bilandel en utfordring i et klima- og miljøperspektiv.

insam og ViaNova har på oppdrag fra Hol kommune utarbeidet en rapport som belyser trafikksituasjonen i kommunen, der hovedvekten er lagt på Geilo som har de største utfordringene. Selv om personbilen fortsatt vil være en sentral transportform, er det potensial for å redusere spesielt trafikktoppene, og å øke bevegelsesfriheten uten bruk av egen bil.

Rapporten beskriver utvalgte konsepter som kan bidra til bærekraftig omstilling av reisemønsteret. Disse vil i stor grad kreve utvikling, innovasjon og samarbeid/samskaping. Som samfunnsutvikler og katalysator for omstilling til bærekraftig mobilitet, anbefales Hol kommune å ta en initierende rolle. I samarbeid med flere aktører bør kommunen bl.a. sikre en organisering av videreutviklingen av konseptene/tiltakene som gir tverrsektorielle løsninger og bred måloppnåelse.

Prosjektet er gjennomført av insam (prosjektleder) i samarbeid med ViaNova.

Illustrasjon/Foto: Visit Geilo

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no