Kristiansand kommune har som mål å være et lavutslippssamfunn i 2050, som innebærer en reduksjon av utslippene på 80-95 prosent. Formålet med oppdraget har vært gi et helhetlig grunnlag for omstilling til bærekraftig areal-, område- og boligutvikling i nye Kristiansand. Omstilling vil kreve at kommunen etablerer forutsigbare rammer for bærekraftig omstilling i kommuneplanen, og samtidig aktivt stimulere til innovasjon og kvalitetsutvikling ved at kommunen benytter og utvikler egne virkemidler mer aktivt og koordinert.

Bærekraftig omstilling vil kreve at omfanget av de utslippsintensive aktivitetene reduseres, og at utvikling av løsninger søkes uavhengig av om utslippet skjer lokalt, eller om det er knyttet til aktivitet, forbruk eller produksjon som skjer utenfor kommunegrensen (forbruksbasert tilnærming). Et viktig utgangspunkt i Kristiansand er lokalsamfunnets kvaliteter, enten de er knyttet til naturgitte, kulturelle eller sosiale forhold.

Arbeidet ble gjennomført av insam som prosjektleder, i samarbeid med Civitas og CICERO.

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no