Integrert mobilitet i boligutviklingen

På Vestre Billingstad i Asker etableres et nytt boligområde med 1650 boliger som bygges ut etappevis i et samarbeid mellom 4 ulike utbyggere. Målet er at prosjektet skal være et foregangsprosjekt innen innovativ grønn mobilitet integrert i boligutvikling. Parallelt med planprosessen, og i tett samarbeid og prosess med utbyggergruppen, har insam laget en helhetlig strategi som grunnlag for å vurdere, videreutvikle og beslutte både strategiske føringer og løsninger for grønn mobilitet. Arbeidet ble utført i tett dialog med Asker kommune, og har bidratt til føringer for grønn mobilitet i vedtatte reguleringsplan og utbyggingsavtale.

Det helhetlige mobilitetskonseptet har fokus på gode løsninger for gange og byliv, sykkel og sykkeldeling, bildeling og parkeringsoptimalisering, grønn varetransport, organisering og finansiering. insam bistår utbyggergruppen med å videreutvikle og implementere løsningene i utbyggingsprosjektet, der de første boligene ble ferdigstilt juni 2020. Dette omfatter også kontrahering av en mobilitetstjenesteleverandør og videreutvikling i driftsfasen.

Prosjektet har lagt grunnlag for etablering av samarbeid mellom utbyggergruppen, Asker kommune, Ruter, Bane NOR og Statens Vegvesen om utvikling og gjennomføring av tiltak utenfor planområdet som styrker de løsninger som etableres i boligutviklingsprosjektet. insam er prosessleder for samhandlingsarenaen og koordinerer arbeidet.

 

Foto: CC/William Murphy

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no