Skip to main content
Aktuelt

Framtid med fotfeste - ny kulturminnemelding

Fredag 26. april la miljøvernminister Bård Vegard Solhjell fram den nye kulturminnemeldingen. 8 år etter “Leve med kulturminner” fortsetter “Framtid med fotfeste” omtrent i samme retning. Men noe nytt er det også. Mye av fokuset går mot hvordan målene om maks 0,5% årlig tap av verneverdige kulturminner skal nås innen 2020. Og at innen 2020 skal alle fredete kulturminner være sikret og ha et ordinært vedlikeholdsnivå. Det erkjennes at det gjenstår betydelige utfordringer for å oppnå disse målene som ble lagt fram i “Leve med kulturminner”.

Framtid med fotfeste

En videre satsing på verdiskaping og kulturminner står også sentralt. Verdiskapingsprogrammet (2006-2010) har i følge meldingen lagt grunnlag for en videreutvikling av satsingen på verdiskaping med utgangspunkt i kultur- og naturarven.

Det ønskes en bedre representativitet i fredningsporteføljen. Tidligere har i stor grad kunsthistoriske og arkitektoniske kriterier ligget til grunn for utvalget av fredninger, men nå ønsker man i større grad å dekke en bredde i tid, samfunnsliv og type kulturminner. Riksantikvaren skal også i større grad spille på lag med eierne av kulturminner i fredningsprosesser og legge vekt på de praktiske og økonomiske konsekvensene en fredning får for samfunnet og eierne.

Meldingen forteller også at Kulturminnefondet skal evalueres i 2014. På senhøsten 2012 ble Kulturminnefondet gjort om fra et fond til en årlig post på statsbudsjettet. Dette ble begrunnet i for dårlig avkastning på fondet. I 2014 skal det vurderes hva slags sosiale og økonomiske konsekvenser Kulturminnefondets tildelinger har hatt i lokalsamfunnet. Det signaliseres også at Kulturminnefondet skal forbeholdes ikke-fredete kulturminner, og at Riksantikvaren får et utvidet budsjett for de fredete bygninger og anlegg.

insam har kulturminner og innovasjon som nytt satsingsområde. Vi ser på bærekraftig forvaltning av kulturminner som en stadig viktigere del av integrert byutvikling og har nå styrket vår kompetanse på dette feltet. I flere prosjekter har vi sett betydningen av å kunne bidra til innovative og smidige prosesser mellom kulturminneforvaltningen, eiere, utbyggere og kommersielle interesser. Vi ser at det er behov for å etablere gode nettverk og prosjekter på tvers av etablerte sektorer. Transformasjon av kulturminner og kulturminneområder i en tid som preges av fortetting og nybygging, kan gi spennende muligheter for ny, bærekraftig bruk av verneverdige bygg.

Vi har et stort nettverk innen kulturminnesektoren og samarbeider nært med rådgiver i bygningsvern, Jo Sellæg.