Skip to main content

Vi har gleden av å meddele at Ina Aspestrand er en del av vårt team fra juni 2023. Ina kommer fra jobb som avdelingsleder hos Multiconsult Norge AS, der hun har ledet et av landets fremste rådgivermiljøer innen strategisk eiendomsfaglig rådgivning. Hun har solid erfaring innenfor teknisk, organisatorisk og økonomisk rådgivning for store eiendomsporteføljer. Mulighetsstudier, prosjektutvikling i tidligfase, konseptvalgsutredninger (KVU) og leietakerrådgivning er også innenfor ansvarsområdet.

Gjennom rollen har hun også hatt tett samarbeid med Universiteter og høyskoler, blant annet gjennom oppfølging av nærings-doktorgrad, professorater og forelesninger. Ina er også medlem av programkomiteen for Masterprogrammet Eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU.

Ina er spesielt opptatt av følgende temaer:

  • Eiendom som strategisk virkemiddel
    Det er store verdier i eiendom; ikke bare økonomiske, men også innenfor miljø, klima og sosiale forhold. Basert på kunnskap og lang erfaring med å forstå eiendom i et livsløpsperspektiv brenner Ina for å få frem hvordan bygg og eiendom kan brukes som strategisk virkemiddel:

«Bærekraftsmål, lovpålagte klimamål og innføring av taksonomien er områder som i stor grad involverer eiendomsektoren. For å utløse potensialet som ligger i dette, kan det være en nyttig øvelse å utarbeide en overordnet eiendomsstrategi som er forankret i visjon.»

  • Ta vare på det vi har
    Ina trekker fram at det ligger et stort potensial i å ta vare på det vi har, ta det i bruk i langt større grad, og utvikle det slik at det tilfredsstiller fremtidens behov:

«Vi bør også legge til noe nytt, slik at verdien av det som etableres blir større enn det som var. Kreativitet og evne til å se muligheter er en viktig ingrediens, fordi løsningene som trengs krever nye måter å forme prosjekter på. For å få til en slik utvikling er det ofte behov for et bredt samarbeid, der andre og nye aktører må kobles sammen.»

  • Begeistre
    Ina er god til å se muligheter og blir lett begeistret og motivert av å videreutvikle visjoner og strategier for å omforme disse til konkrete planer og aktiviteter. Hun evner også å begeistre de hun jobber sammen med:

«Jeg er veldig opptatt av å skape gode prosjektkulturer og identiteter. Når vi skal få til omstilling og nyskaping blir prosjektkulturen selve limet og motivasjonen som holder “driven” i gang. Dette er en suksessfaktor som kan beskrives som begeistringsledelse.»

Sist, men ikke minst poengterer Ina betydeligheten av at visjoner, planer og strategier realiseres:

«Det er først når disse settes ut i livet at verdier skapes. For å få til dette kan man utarbeide en tydelig gjennomføringsstrategi med omforente mål. Ved å jobbe bredt med et prosjekts ønskede verdiskaping kan også potensielle interessenter bli viktige medskapere i realiseringen.»

Vi  gleder oss stort over å få Ina med på laget, og er sikre på at hun vil bli et positivt tilskudd til insam-teamet.

Du finner kontaktinformasjon til Ina her.