Skip to main content

Lillestrøm kommune –  Norges kulturkommune 2023 til 2025

Kultur er et godt utgangspunkt for å bidra til å møte mange av dagens samfunnsutfordringer. Kunst og kultur kan motvirke utenforskap og stimulere til deltakelse og medborgerskap. Videre kan det stimulere til dialog gjennom å skape arenaer for menneskemøter på tvers av kulturer. Insam har bistått Lillestrøm kommune i arbeidet med ny kulturstrategi. Strategien tilfredsstiller de nye kravene som fremkommer i utkastet til ny Kulturlov.

Lillestrøm kommunes kulturstrategi legger til grunn at kulturfeltet har en nøkkelrolle i storsamfunnets møte med den enkelte innbygger og at kulturlivet bidrar til vekst med kvalitet. Kulturaktørene er viktige premissleverandører i et moderne demokratisk samfunn, og skal ha en aktiv samfunnsrolle i utviklingen av Lillestrøm kommune som en levende og attraktiv kulturkommune.

For mer informasjon; ta kontakt med Jon Mihle. 

 

Illustrasjon/Foto: Lillestrøm kommune