Strategiutvikling grønn mobilitet

Utvikling av Fjordbyen på Lierstranda er et av Norges største byutviklingsprosjekter. Både klimautfordringen, nullvekstmålet og kapasiteten på eksisterende hovedveisystem tilsier at transport med bil må reduseres betydelig i Fjordbyen sammenlignet med det som er vanlig. For å realisere Fjordbyens utbyggingspotensial er det derfor nødvendig å utvikle og etablere et grønt mobilitetstilbud som blir et konkurransedyktig alternativ til bruk av bil. insam har på oppdrag fra Lier kommune utarbeidet et helhetlig grunnlag for å drøfte og ta stilling til føringer og prosesser som bidrar til å utvikle Fjordbyen. Målet er at transportbehovet reduseres, og gange, sykkel og kollektivtransport blir foretrukne transportmidler.

Strategien inngår i grunnlaget for Kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt, og er i tillegg et innspill til den parallelle prosessen for ny områderegulering. Den er utviklet i tett dialog med Lier kommune og Eidos Eiendomsutvikling som er den største grunneieren i planområdet.

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no