Ny og økt bruk av Numedalsbanen
Forstudie (2019) og Forprosjekt (2020) for ny og utvidet bruk av Numedalsbanen som kulturminne, turistattraksjon og transportvei. Herunder vurdering av Numedal som arena for tursykling/sykkelturisme og løft for Nasjonal sykkelrute 5. Sondering og vurdering av forskjellige løsninger for etterbruk i henhold til fredningsvedtak. Numedalsbanen ble nedlagt i 1989 og fredet i 2013 av Riksantikvaren. Etter dette har det vært lite aktivitet og mye forfall.

Arbeidet har bestått i å samle interessentene om et felles prosjekt (forstudien), og dermed legge premisser for videre arbeid. Ut fra dette ble det startet opp et forprosjekt i 2020, som sonderer og vurderer alle mulige former for bruk, transport, formidling, overnatting, restaurering mv. Prosjektledelse, finansiering og organisering er stikkord for arbeidet. Prosjektet går inn i en hovedprosjektfase i 2021.

Kontakt

Dag Erlend Lohne Mohn
920 35 254
dag@insam.no