insam er ansvarlig for utarbeiding av en mobilitetsplan for Røyken kommune. Mobilitetsplanen skal legge grunnlag for gjennomføring av en pilotarena for miljøvennlig og innovativ mobilitet, redusere bruk av privatbil og konkretisere kommunens planer for å utviklingen av Slemmestad. Planen skal kunne brukes som kommunens beslutningsgrunnlag og som grunnlag for kommunens dialog og samarbeid med utbyggere, transportselskap og mobilitetsaktører, regionale og statlige myndigheter, frivilligheten, innbyggere og andre aktører og samarbeidspartnere.

Det er en høy andel av bruk av privatbil i Slemmestad. De fleste pendler mot Oslo, og det er trengsel på veiene for både biler og busser. Det planlegges utbygging av 1300 nye boliger i Slemmestad, dette skal utnyttes i omstillingen til grønne reisevaner.

Mobilitetspyramiden legges til grunn for utviklingen av Slemmestad som en pilotarena for bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet. Pyramiden fokuserer på klimaomstilling og endring i reisevaner gjennom  redusert transportbehov og overgang fra privatbil til kollektiv-og deletransport og aktive transportformer.

Det er gjennomført et arbeidsseminar med lokale og regionale deltagere som kan bidra til gjennomføring av nye mobilitetsprosjekter.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Sidsel Ahlmann Jensen (prosjektleder) – (mobil 916 87 961).