Skip to main content

Klimautvalget 2050 legger vekt på at omstilling til lavutslippssamfunnet også skal være rettferdig. Dette betyr også at flere må medvirke til å finne løsninger.

Drammen og Lillestrøm kommuner samarbeider i et forskingsstøttet innovasjonsprosjekt der formålet er å styrke unges innflytelse i kommunenes klimaarbeid. Så langt har prosjektet og forskning for øvrig identifisert et gap mellom kommunenes ambisjoner og eksisterende praksiser knyttet til medvirkning og samskaping med ungdom.

Prosjektets hovedgrep er å utvikle og koble demokratiundervisning ved en ungdomsskole i hver av kommunene med pågående politiske og administrative prosesser i kommunene, og å utforske mulighetene for nye praksiser som kan fremme involvering og demokratisk samstyring. I tillegg vil prosjektet ha fokus på å bygge kunnskap om hvordan folkevalgte kan innta en mer interaktiv rolle i demokratisk samskaping, og kunnskap om organisatoriske og ledelsesmessige forutsetninger for at kommunalt ansatte kan jobbe samskapende.

Prosjektet har fått det lange navnet «Samskaping gjennom simulering, scenarier, samtaler og spill for og med ungdom» (S4U), og inngår i INCLUDE FMEs prosjektportefølje.

Kontaktpersoner: Nina Solberg